Elektryk Jarosław Szymkowiak

Uprawnienia elektryczneZgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r.

w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajów instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji.

[ART. 5]

 1. Eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci mogą zajmować się osoby, które spełniaj± wymagania kwalifikacyjne dla następujących stanowisk pracy:
  1. dozoru [...]
  2. eksploatacji [...]
 2. Prace, o których mowa w ust. 1, dotycz± wykonywania następujących czynności:
  1. w zakresie obsługi [...]
  2. w zakresie konserwacji [...]
  3. w zakresie napraw [...]
  4. w zakresie kontrolno-pomiarowym  [...]
  5. w zakresie montażu [...]

[ART. 12]

 1. Komisja kwalifikacyjna, na podstawie uzyskanego przez osobę zainteresowaną pozytywnego wyniku egzaminu, wydaje świadectwo kwalifikacyjne według ustalonego wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia[...]

[ART. 13]

 1. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych na podstawie egzaminu powtarza się okresowo co 5 lat[...]

Zamieszczone certyfikaty stanowi± gwarancję legalności wykonywanego zawodu oraz wysoka jakość świadczonych usług.


Zobacz dokumenty uprawniaj±ce